Chọn trang

Tham gia danh sách email của chúng tôi và tải về một bản sao của Quy trình cầu nguyện con đường ©

Liên Lạc Chúng Tôi

Liên Lạc Chúng Tôi

Tiến sĩ Linda Howe, Người sáng lập và Giám đốc

linda@lindahowe.com

Jean Lachowicz, Hoạt động và Công nghệ

jean@lindahowe.com

Susan Lucci, Tiếp cận và tạo điều kiện

susan@lindahowe.com

Valerie Ursini, Giám đốc truyền thông và truyền thông xã hội valerie@lindahowe.com

Cindy Waldon, Điều phối viên chương trình giáo viên

cindy@lindahowe.com

Đánh dấu James, Điều phối viên trực tuyến và cố vấn sinh viên

mark@lindahowe.com

Lisa Howe-Ebright, Giám đốc nghệ thuật / Nhiếp ảnh

lisa@lindahowe.com

Nói và giảng dạy, sự hiện diện quốc tế, bài đọc, lớp học và giáo viên được chứng nhận được trình bày bởi Trung tâm nghiên cứu Akashic của Linda Howe.