Chọn trang

Tham gia danh sách email của chúng tôi và tải về một bản sao của Quy trình cầu nguyện con đường ©

Làm giàu loạt

Làm giàu loạt

Khám phá nhiều cách làm việc khác nhau trong Hồ sơ Akashic để tăng tốc độ phát triển và chuyển đổi cá nhân của bạn. Các buổi làm giàu Series được phát triển bởi các Giáo viên được Chứng nhận Elite để hỗ trợ thực hành của bạn trong Hồ sơ, sử dụng Quy trình cầu nguyện Con đường của Tiến sĩ Linda Howe ©. Các phiên này không nhằm mục đích trở thành các lớp nền tảng cho phương pháp của Linda và không thể thay thế cho các Lớp Chứng nhận.
Thống kê
Nói và giảng dạy, sự hiện diện quốc tế, bài đọc, lớp học và giáo viên được chứng nhận được trình bày bởi Trung tâm nghiên cứu Akashic của Linda Howe.